Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Trường Đại học Hoa Sen giới thiệu quy định về học phí áp dụng cho học sinh, sinh viên đang theo học tại trường như sau: 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 984/QĐ-BGH ngày 23 tháng 08 năm 2012

sửa đổi QĐ 1315 /QĐ-BGH ngày 15 tháng 09  năm 2011.của

Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy định này áp dụng cho tất cả học sinh (HS), sinh viên (SV) hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), kỹ thuật viên (KTV), liên thông chính quy, liên kết đào tạo hợp tác quốc tế (HTQT) tại Trường Đại học Hoa Sen.

1.2. Sinh viên khi đăng ký tham gia các chương trình học được hiểu là đã đọc, đã hiểu rõ về các mức học phí, đồng thời có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc các điều khoản quy định về học phí và những hình thức kỷ luật liên quan đến học phí của chương trình đào tạo.

Điều 2. Học phí

2.1. Học phí là khoản tiền người học phải nộp để đảm bảo chi phí cho các hoạt động đào tạo.

2.2. Học phí do Nhà trường quy định theo từng năm học, cho toàn bộ khóa học vào đầu mỗi khóa học, và được xây dựng dựa trên lộ trình mẫu của chương trình đào tạo.

    2.2.1. Học phí mỗi khóa học có thể khác nhau nhưng tổng mức học phí bình quân đã công bố không thay đổi.

    2.2.2. Học phí công bố nêu trên không bao gồm học phí các môn học lại, học cải thiện điểm, học phí Anh văn dự bị hoặc học phí các môn học ngoài lộ trình mẫu của chương trình đào tạo và lệ phí bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước.

2.3. Trong trường hợp mức lạm phát do cơ quan có thẩm quyền công bố vượt quá 10%/ năm, thì mức học phí sẽ có thể được điều chỉnh trong phạm vi 8%.

2.4. Học phí của từng học kỳ:

    2.4.1. Đối với sinh viên hệ tín chỉ, học phí từng học kỳ sẽ không giống nhau hoàn toàn vì phụ thuộc vào việc lựa chọn đăng ký môn học và lộ trình học của sinh viên.

    2.4.2. Đối với sinh viên hệ kỹ thuật viên, hệ trung cấp chuyên nghiệp, liên kết đào tạo quốc tế, học phí đóng vào đầu học kỳ 1 và 2, hoặc đóng một lần cho cả năm học vào đầu năm học.

    2.4.3. Đối với những ngành đào tạo liên kết áp dụng mức học phí là ngoại tệ thì tỷ giá quy đổi khi đóng học phí áp dụng theo tỷ giá chuyển khoản của Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM tại thời điểm thanh toán.

2.5. Các khoản phí khác liên quan đến việc học tập như: đồng phục, vật liệu thực hành, v.v. (nếu có) sẽ được công bố riêng theo đặc thù môn học.

Sinh viên đăng ký những môn học nằm trong chương trình đào tạo nhưng không thuộc chương trình đào tạo của khóa sinh viên đang theo học sẽ đóng học phí và được hưởng các quyền lợi, cũng như phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của khóa nhập học.

Điều 3. Nghĩa vụ nộp học phí của sinh viên

3.1. Sinh viên có nghĩa vụ nộp học phí đầy đủ, đúng thời hạn và đúng địa điểm theo quy định của Nhà trường.

3.2. Cuối mỗi học kỳ, sinh viên theo dõi các thông báo nộp học phí của Trường áp dụng cho học kỳ và năm học tiếp theo.

3.3. Sau khi nộp học phí, sinh viên có trách nhiệm giữ lại hóa đơn thu tiền học phí để đối chiếu với phòng Kế toán Tài chính khi cần thiết.

3.4. Sinh viên có nghĩa vụ theo dõi các thông báo về danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí, và phản hồi ngay cho phòng Kế toán Tài chính nếu có sai sót trước ngày thi ít nhất 10 ngày.

Điều 4. Phân kỳ nộp học phí

4.1. Sinh viên khóa mới:

    4.1.1. Sinh viên hệ tín chỉ: Nộp 100% học phí theo Phiếu kết quả đăng ký môn học  trong học kỳ nhập học.

    4.1.2. Sinh viên hệ niên chế và các chương trình liên kết đào tạo quốc tế: Nộp 100% học phí theo thông báo đóng học phí khi làm thủ tục nhập học.

4.2. Sinh viên khóa cũ:

    4.2.1. Sinh viên hệ tín chỉ: Áp dụng việc đóng học phí theo mục 4.1.1.

    4.2.2. Sinh viên hệ niên chế và các chương trình liên kết đào tạo quốc tế: Nộp 100% học phí theo thông báo đóng học phí tương ứng với từng học kỳ hoặc có thể nộp học phí một lần cho cả năm học vào đầu năm học.

    4.2.3. Đối với các môn học lại, học cải thiện điểm: Áp dụng theo quy định tại điều 7 khi sinh viên đăng ký và đóng học phí theo thời hạn thông báo chung của phòng Đào tạo.

    4.2.4. Thông báo đóng học phí cho mỗi học kỳ sẽ được đăng trên website của Trường và gửi email vào hộp thư của lớp vào đầu mỗi học kỳ.

Điều 5. Thời hạn đóng học phí

5.1. Mốc thời hạn đóng học phí: Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ.

    5.1.1. Hệ tín chỉ: Thực hiện theo mốc thời gian đăng ký môn học và đóng học phí như trong thông báo hướng dẫn đăng ký môn học cho mỗi học kỳ.

    5.1.2. Hệ niên chế và các chương trình liên kết đào tạo quốc tế: Hạn chót hoàn tất học phí là 02 tuần trước khi khóa học khai giảng học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm học.

5.2. Xin hoãn đóng học phí: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về tài chính có thể làm đơn xin hoãn đóng học phí theo mốc thời gian quy định:

   5.2.1. Hệ tín chỉ: áp dụng theo quy định trong hướng dẫn đăng ký môn học của Phòng Đào tạo vào đầu mỗi học kỳ.

   5.2.2. Hệ trung cấp chuyên nghiệp, Kỹ thuật viên, liên kết đào tạo quốc tế: 2 tuần trước khi khóa học khai giảng vào đầu mỗi học kỳ. 

   5.2.3. Nơi nộp và giải quyết đơn hoãn đóng học phí: Phòng Hỗ trợ sinh viên (HTSV) tại các cơ sở của Trường.

   5.2.4. Nội dung đơn hoãn đóng học phí phải nêu cụ thể lý do, hoàn cảnh khó khăn, số tiền học phí, mốc thời hạn từng đợt đóng học phí và đơn phải được sự đồng ý của Trưởng phòng Hỗ trợ sinh viên.

Điều 6. Phương thức đóng học phí

6.1. Học phí đóng bằng tiền mặt được áp dụng đối với: 

   6.1.1. Tân sinh viên khi làm thủ tục nhập học;

   6.1.2. Những sinh viên đăng ký học lại, đăng ký học bổ sung (đối với hệ TCCN, KTV, HTQT).

6.2. Trong quá trình học:

Đóng học phí tại hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - BIDV. Thông tin tài khoản chi tiết như sau:

Người nhận tiền: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Số tài khoản VNĐ: 1401 0000 987 194

Tên ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sài Gòn

6.3. Thủ tục đóng tiền học phí qua hệ thống Ngân hàng:

   6.3.1. Trên thông tin trong giấy nộp tiền và chuyển khoản vào tài khoản của Trường, sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin về họ tên sinh viên, mã số sinh viên, tên lớp theo nguyên tắc như sau:

NỘI DUNG:    Họ Tên sinh viên  MSSV xxxxxx  Lớp yyyyyy  HPHK xxxxx

- Đối với sinh viên từ khóa 10 trở vể trước: MSSV gồm 06 chữ số.

- Đối với sinh viên từ khóa 11 trở đi: MSSV gồm 07 chữ số.

- HPHK là viết tắt của chữ “học phí học kỳ”,

- Tên học kỳ gồm 5 ký tự, ví dụ : 10.2B

         Ví dụ:       Nguyễn Văn Hùng  MSSV 090123  LỚP TV0911  HPHK 10.2B

Trường hợp người thân (cha mẹ, anh/chị em,…) nộp học phí thay cho SV thì người nộp thay phải ghi rõ thông tin họ tên SV, MSSV, lớp, v.v. theo nguyên tắc vừa nêu.

6.3.2. Các trường hợp sai thông tin xem như không hợp lệ:

Các trường hợp SV ghi sai hoặc do ngân hàng nhập sai thường gặp:

MSV 090123 (MSSV);

- MSSV 090.123 (thừa dấu .);

(Tên) – 090123 (không ghi “MSSV”);

 MSSV 09012 (MSSV ghi không đủ 6 chữ số);

Sinh viên ghi nhầm MSSV sang MSSV của một sinh viên khác ;

- Họ tên (Chỉ ghi họ tên – thiếu MSSV, mã lớp);

SV phải kiểm tra các thông tin cá nhân (Họ tên, MSSV, mã lớp, tên học kỳ, số tiền), phần in thông tin điện tử của ngân hàng trên “Giấy nộp tiền mặt”. Nếu có sai sót phải đề nghị điều chỉnh ngay trên hệ thống điện tử của ngân hàng trước khi rời khỏi ngân hàng. Nếu đã rời khỏi ngân hàng, SV cần ghi lại thông tin đúng trên “Giấy nộp tiền” và gửi lại bản sao trực tiếp cho P.KTTC hoặc scan gửi vào hộp thư hocphi@hoasen.edu.vn để có cơ sở điều chỉnh.

6.3.3. Nhà trường sẽ không chấp nhận:

Chuyển khoản từ máy ATM: do dữ liệu Ngân hàng chỉ thể hiện số tài khoản của SV, không thể hiện tên tài khoản, MSSV, lớp, v.v.

- Hai hay nhiều sinh viên đóng tiền chung trong một “Giấy nộp tiền mặt”: vì từ dữ liệu ngân hàng, Nhà trường sẽ không xác định được từng sinh viên tương ứng với MSSV, lớp, tổng số tiền/1 sinh viên, v.v.

- Trên Giấy nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng không có đầy đủ thông tin của sinh viên (Họ tên, MSSV, Lớp, học kỳ…) hoặc chỉ ghi tên người nộp tiền giúp (phụ huynh, anh chị em , bạn bè…) mà không phải là sinh viên.

6.4. SV không kiểm tra “Giấy nộp tiền mặt” theo quy định:

   6.4.1. Nếu có sai sót trên “Giấy nộp tiền mặt” mà sinh viên không phản hồi kịp thời so với mốc thời gian quy định thì Nhà trường có quyền từ chối xử lý các khâu liên quan vì không có cơ sở để cập nhật dữ liệu và xem như sinh viên hoàn tất học phí trễ hạn, khi đó SV phải chịu xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

    6.4.2. Nhà trường có quyền từ chối các trường hợp đóng học phí trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Nhà trường mà các thủ tục đăng ký hoặc hoãn đóng học phí trước đó đã trễ so với thời hạn quy định hoặc không hợp lệ.

  Điều 7: Học phí học lại, học cải thiện (trích Quy định ban hành tháng 05/2011)

    7.1. Sinh viên đăng ký học lại hoặc học cải thiện điểm có trách nhiệm đóng học phí theo số tín chỉ đã đăng ký và mức học phí được tính là học phí của khóa sau có lộ trình mẫu trong học kỳ đăng ký học lại.

    7.2. Quy định về học phí học lại, học cải thiện:

       7.2.1. Một số khái niệm:

         7.2.1.1. Học phí học lại: là học phí mà sinh viên phải đóng khi đăng ký môn học lại đươc mô tả ở mục 7.2.2.

         7.2.1.2. Năm học: là năm học thuật theo biểu đồ 52 tuần được Nhà trường ký ban hành hàng năm.

         7.2.1.3. Học lần đầu: lần đầu tiên sinh viên đăng ký học (có đóng tiền đầy đủ) và tham dự môn học này tại Trường Đại học Hoa Sen.

         7.2.1.4. Học lại: vì một lý do nào đó, sinh viên sau khi học một môn đã đăng ký tại Trường Đại học Hoa Sen nhưng muốn học lại môn này, sinh viên vẫn phải đóng tiền đầy đủ và tham dự môn học lại theo các quy định của Nhà trường.

     7.2.2. Quy định đóng học phí học lại hệ tín chỉ:

        7.2.2.1. Sinh viên hoàn tất đăng ký học lại và Nhà trường tổ chức được lớp học mà sinh viên mong muốn ngay trong năm học mà sinh viên đã học môn đó lần đầu tiên: học phí học lại là mức học phí chính khóa của sinh viên (bằng với mức học phí học lần đầu).

        7.2.2.2. Nếu sinh viên đăng ký học lại ở những năm kế tiếp trong điều kiện Nhà trường tổ chức được lớp thì mức học phí học lại được tính theo mức học phí học lần đầu theo lộ trình mẫu của khóa học kế tiếp.

Ví dụ theo từng khóa học:

STT

Khóa

nhập học

Học lần đầu

tại hoc kỳ

Học lại

ở học kỳ

Học phí

học lại

Ghi chú

1

Khóa 2009

09.1A

09.2A

Khóa 2009

Mục 7.2.2.1

2

Khóa 2009

09.1A

10.1A

Khóa 2010

Mục 7.2.2.2

3

Khóa 2009

09.1A

11.1A

Khóa 2010

Mục 7.2.2.2

4

Khóa 2009

10.1A

10.1B

Khoá 2009

Mục 7.2.2.1

5

Khóa 2009

10.1A

11.1B

Khoá 2010

Mục 7.2.2.2

6

Khóa 2009

10.1A

12.1A

Khóa 2010

Mục 7.2.2.2

     7.2.3. Quy định đóng học phí học lại hệ niên chế, TCCN, KTV, HTQT:

Nếu sinh viên đăng ký học lại ở những năm kế tiếp trong điều kiện trường tổ chức được lớp thì mức học phí học lại được tính theo mức học phí của năm học đăng ký học lại.
 

STT

Khóa

nhập học

Học lần đầu

ở hoc kỳ

Học lại

ở học kỳ

Học phí

học lại

Ghi chú

1

Khóa 2008

08.1A

09.2A

Khóa 2009

 

3

Khóa 2008

08.1A

11.1A

Khóa 2011

 

2

Khóa 2009

09.1A

10.1A

Khóa 2010

 

3

Khóa 2009

09.1A

11.1A

Khóa 2011

 

4

Khóa 2010

10.1A

11.1A

Khóa 2011

 

           

Điều 8: Miễn giảm học phí

8.1. Sinh viên thuộc diện được giảm học phí:

    8.1.1. Giảm 10% học phí đối với các trường hợp:

  •  Hai anh chị/em học song song tại Trường;
  • Sinh viên Hoa Sen sau khi tốt nghiệp, học liên thông thì mặc định là được miễn giảm 10% học phí (tính cho toàn bộ khóa học)

    8.1.2. Giảm 5% học phí đối với trường hợp:

     -    Sinh viên là cựu sinh viên Hoa Sen có tham gia câu lạc bộ và có đóng lệ phí (theo quy chế của câu lạc bộ Cựu SV Hoa Sen) thì được giảm 5% học phí. Vì lệ phí này đóng theo năm, do đó hiệu lực miễn giảm này cũng tính theo năm tương ứng.

     8.1.3. Không áp dụng miễn giảm học phí cho các môn học lại, học trả nợ, hoặc khi một trong 2 anh/chị em nghỉ học, ngừng học, bảo lưu, v.v.

         8.1.4. Không áp dụng miễn giảm học phí cho sinh viên học các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

         8.1.5. Sinh viên chỉ được áp dụng 1 trong 2 diện miễn giảm nêu tại mục 8.1.1 và 8.1.2 ở trên. Không được áp dụng tích hợp các diện miễn giảm. Riêng đối với trường hợp sinh viên là Cựu sinh viên Hoa Sen thì sẽ được áp dụng tích hợp 02 diện miễn giảm nêu tại mục 8.1.1 và 8.1.2.

8.2. Các yêu cầu đối với SV thuộc diện miễn giảm học phí:

-    Nộp bản sao Giấy khai sinh của anh/chị/em, ghi bổ sung thông tin MSSV và mã lớp.

-    Nộp bản sao Bằng tốt nghiệp các bậc đào tạo dài hạn của Hoa Sen.

-    Nộp bản sao thẻ thành viên Câu lạc bộ cựu sinh viên Hoa Sen.

8.3. Thủ tục miễn giảm:

-   Khi nhập học: sinh viên xuất trình hồ sơ miễn giảm, Phòng KTTC giảm trừ trực tiếp vào học phí.

-  Trong quá trình học tập: Sinh viên chỉ đóng phần học phí còn lại sau khi đã được miễn giảm.

Trường hợp đặc biệt:

Trường hợp sinh viên được miễn giảm học phí theo quy định tại thông tư số 23/2001/TTLT/BTC-BLĐTBXH (Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của liệt sỹ, con của thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của bệnh binh): sinh viên được Nhà trường hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ học phí, cấp giấy xác nhận và sinh viên nộp hồ sơ, nhận hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước tại địa phương nơi cư trú.

8.4. Thời hạn nộp hồ sơ miễn giảm:

-    Khi làm thủ tục nhập học: trong vòng 10 ngày kể từ ngày khóa học bắt đầu khai giảng.

-    Các trường hợp nộp sau mốc thời hạn nêu trên sẽ được ghi nhận miễn giảm từ học kỳ kế tiếp của năm học.

8.5. Nơi nhận hồ sơ:

Phòng Kế toán Tài chính

Trường Đại học Hoa Sen

Phòng NZ102 – Tòa nhà Đại học Hoa Sen, 8 Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điều 9. Rút học phí

Đối với sinh viên vừa trúng tuyển vào trường và đã hoàn tất thủ tục nhập học nhưng có nguyện vọng nghỉ học vì lý do chính đáng, thì theo Điều 4 khoản 3 mục e của Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường sẽ hoàn lại học phí sau khi đã trừ lệ phí dừng học, cụ thể như sau:

9.1. Đối với tân sinh viên:

 Sinh viên vừa trúng tuyển vào Trường nếu có nguyện vọng nghỉ học và rút lại học phí đã đóng thì việc rút học phí được giải quyết theo các mốc thời hạn như sau:

   9.1.1. Xin rút học phí 2 tuần trước khi khóa học khai giảng:

       9.1.1.1. Được nhận lại 100% học phí nhập học trong các trường hợp được động viên vào lực lượng vũ trang;

       9.1.1.2. Được nhận lại 90% học phí nhập học trong các trường hợp sau:

  • Gia cảnh khó khăn do cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp qua đời hoặc do thiên tai (có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên);
  • Bị ốm đau hoặc tai nạn buộc phải điều trị với thời gian dài có giấy xác nhận của cơ quan y tế cấp quận huyện trở lên;
  • Có nguyện vọng không theo học tại trường Đại học Hoa Sen để theo học ở một trường khác khi có giấy báo trúng tuyển nhập học của trường đó.

  9.1.2. Xin rút học phí trong vòng 2 tuần trước khi khóa học khai giảng:

      9.1.2.1. Được nhận lại 100% học phí nhập học đối với các trường hợp quy định tại mục 9.1.1.1.

       9.1.2.2. Được nhận lại 80% học phí nhập học đối với các trường hợp quy định tại mục 9.1.1.2.

  9.1.3. Nhà trường sẽ không giải quyết cho rút học phí sau các mốc thời hạn nêu tại mục 9.1.19.1.2 và khi khóa học đã chính thức khai giảng ngoại trừ trường hợp người học bị tai nạn, bệnh nặng (trong vòng 02 tuần kể từ ngày khóa học bắt đầu khai giảng) không thể tiếp tục theo học được, trường hợp này phải có xác nhận của bệnh viện hoặc cơ quan chức năng và được nhận lại 80% học phí của học kỳ nhập học.

  9.1.4. Thủ tục rút học phí: Sinh viên làm đơn xin rút học phí, có chữ ký xác nhận của phụ huynh, các giấy tờ có liên quan (CMND….), nộp đơn tại Phòng Tư vấn tuyển sinh để Nhà trường ra quyết định. Thí sinh phải nộp lại Hóa đơn thu tiền học phíGiấy báo nhập học trước khi nhận lại học phí.

9.2. Đối với sinh viên đang theo học tại Trường:

Khi có nguyện vọng không theo học nữa, sinh viên nộp đơn xin thôi học và được:

   9.2.1. Hoàn 100% học phí đã đóng khi sinh viên nộp đơn ít nhất 02 tuần trước ngày bắt đầu học kỳ trong trường hợp quy định tại mục 9.1.1.1.

   9.2.2. Hoàn 90% học phí đã đóng khi sinh viên nộp đơn ít nhất 02 tuần trước ngày bắt đầu học kỳ trong các trường hợp quy định tại mục 9.1.1.2.

   9.2.3. Hoàn 80% học phí còn lại khi sinh viên nộp đơn trong vòng 7 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ đối với các trường hợp bị tai nạn, bệnh nặng không thể tiếp tục theo học được và phải có xác nhận của bệnh viện hoặc cơ quan có thẩm quyền.

   9.2.4. Nhà trường sẽ không chấp nhận hoàn học phí sau các mốc thời hạn nêu tại mục 9.2.1, 9.2.2, và 9.2.3.

9.3. Sinh viên được hoàn 100% học phí hoặc bảo lưu học phí đã đóng cho các lớp môn học bị hủy bởi Nhà trường.

9.4. Thời gian giải quyết hoàn học phí: 1 tuần sau khi Phòng Kế toán Tài chính nhận được danh sách từ Phòng Đào tạo vào đầu mỗi học kỳ.

9.5. Đối với sinh viên đang theo học tại Trường, khi nộp đơn xin ngừng học và bảo lưu thì được xem xét mức độ bảo lưu học phí tùy theo mốc thời hạn nộp đơn – mốc thời hạn bắt đầu học kỳ.

Các yêu cầu khi rút học phí đối với sinh viên đã nhập học:

-    Bản chính và bản photo Hóa đơn thu tiền học phí của Nhà trường

-    Phiếu kết quả đăng ký môn học

-    Thẻ sinh viên hoặc Giấy CMND

-    Giấy xác nhận đã hoàn trả giáo trình

-    Đơn xin hủy môn học đã được Phòng Đào tạo duyệt

-    Bản chính và bản photo quyết định miễn học.

Điều 10. Xử lý đối với trường hợp sinh viên không đóng học phí đúng thời hạn:

Sinh viên vi phạm chính sách học phí sẽ áp dụng xử lý theo điều 5 khoản 6 của Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo các hình thức sau:

  10.1. Cảnh cáo vào tuần 2 (áp dụng cho hệ KTV-TCCN-HTQT): Sinh viên đóng học phí trễ so với mốc thời hạn quy định của mỗi học kỳ. Phòng đào tạo ra quyết định cảnh cáo, gửi quyết định qua email và qua đường bưu điện đến nhà của sinh viên.

  10.2. Đình chỉ học tập: Đối với sinh viên không hoàn tất học phí và không phản hồi đối chiếu việc đóng học phí theo thời gian quy định, Phòng Đào tạo ra quyết định đình chỉ học tập, gửi quyết định qua email và qua đường bưu điện đến nhà của sinh viên.

Vào tuần 1: Áp dụng cho hệ Tín chỉ

Vào tuần 4: Áp dụng cho hệ KTV-TCCN-HTQT

  10.3. Buộc thôi học: Sau khi hết thời hạn xử lý kỷ luật tại mục 10.2 nhưng sinh viên vẫn tiếp tục không hoàn tất học phí và không phản hồi đối chiếu việc đóng học phí theo thời gian quy định, thì Phòng Đào tạo ra quyết định buộc thôi học, gửi quyết định qua email và qua đường bưu điện đến nhà của sinh viên.

_________________________________

Xem thông tin chi tiết:
 

 

CỘNG ĐỒNG HOA SEN