Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Căn cứ quyết định số 1385/QĐ-ĐHHS ngày 09/08/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen ban hành về việc quy định mức học phí Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế Vatel – Hoa Sen áp dụng kể từ năm học 2019-2020, nay nhà trường thông báo về việc đóng học phí Năm 1, lớp MC1-2020 năm học 2020 – 2021 như sau:

 According to the Decision No. 1385/QĐ-ĐHHS dated Aug 09th, 2019 by the President of Hoa Sen University stipulating the tuition fee for the joint Bachelor’s degree program in
International Hotel Management between Hoa Sen University - Vatel which comes into effect from the academic year 2019 – 2020, the School announces the tuition fee in the academic year 2020 – 2021 for 1st year class, MC1-2020 as follows:

I. MỨC HỌC PHÍ VÀ THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ / TUITION AND PAYMENT PLAN(*) 

STT
No.

Chi tiết
Payment Plan

Mức học phí
Tuition (VNĐ)
Thời hạn/Duration
Bắt đầu/Starting Date Hạn chót/Closing Date
  Hình thức 1/Option 1
1 Trọn năm học 93.000.000 (*) Kể từ ngày ra thông báo/From the issued date of the announcement

26/03/2020
March 26 , 2020

2 Hình thức 2      
Đợt 1 năm học 63.000.000 Kể từ ngày ra thông báo
From the issued date of the announcement
26/03/2020
March 26 , 2020
Đợt 2 năm học 30.000.000

19/06/2020
June 19, 2020

TỔNG HỌC PHÍ 2 ĐỢT
Total
93.000.000    

(*) SV đóng 1 lần trọn khóa sẽ được giảm 2.000.000 VNĐ

(*) Paying a full payment, student will be discounted an amount of 2.000.000 VND.

II. HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ / PAYMENT METHODS

A. Chuyển khoản hoặc đóng tiền mặt tại Ngân hàng / Bank Transfer or cash payment at the bank:

  • Người nhận tiền / Beneficiary: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
  • Số tài khoản / Account No.:  1401 0000 987 194
  • Tên ngân hàng / Beneficiary’s Bank: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam – CN Sài Gòn (BIDV)
  • Địa chỉ / Address : Tại tất cả các chi nhánh của NH Đầu tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV)/ At all branches of the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)

- Lưu ý: Thời gian làm việc của Ngân hàng BIDV trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thứ 7 không làm việc.
- Note: The working hours of BIDV are from Monday to Friday, closed on Saturday.

B. Đóng học phí bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM / Credit Card or ATM Card :

Phụ huynh/ Sinh viên có thể đóng học phí bằng hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ, áp dụng với các loại thẻ như sau:
Card Payment can be made by:

  •  Thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) / ATM Card
  •  Thẻ quốc tế Visa, Master, UnionPay và JCB / Visa, Master, UnionPay and JCB Card

Địa điểm/Location: 

  • Phòng Kế Toán, Trường Đại học Hoa Sen / Accounting Department, Hoa Sen University
  • Phòng 102, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM / Room 102, 08 Nguyen Van Trang, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCM

>> xem chi tiết thông báo/click for more details

CỘNG ĐỒNG HOA SEN