Home » Hướng nghiệp Thực tập Việc làm » Thực tập » Biểu mẫu
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm

 

Các liên kết chung:

 
 
 
 
 
 
 

 

Thực tập Nhận thức:

Phiếu tiếp nhận thực tập (file Word, file PDF)

Bìa Báo cáo thực tập (chung, các Khoa/Ngành có thể có mẫu bìa riêng)

Sổ nhật ký thực tập

Phiếu nhận xét sinh viên thực tập (Việt/Anh)

Phiếu khảo sát Doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập

Phiếu khảo sát Sinh viên thực tập

 

Thực tập Tốt nghiệp - Khóa luận Tốt nghiệp.

Phiếu tiếp nhận thực tập (file Word, file PDF)

Sổ nhật ký thực tập

Biểu mẫu đề án/đề tài Tốt nghiệp

Phiếu đăng ký đề tài/đề án Tốt nghiệp

Phiếu đề xuất đề án/đề tài Tốt nghiệp

Phiếu nhận xét sinh viên thực tập tốt nghiệp (Việt/Anh)

Phiếu khảo sát doanh nghiệp thực tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp.

Phiếu khảo sát sinh viên thực tập

Đơn đề nghị vừa học vừa thực tập (file Word, file PDF)

 

Thực tập Nhận thức dưới hình thức tích lũy:

Quy định cộng nhận thực tập tích lũy.

Mẫu thực tập tích lũy

 

Các liên kết theo từng Khoa:

Thực tập Khoa NN-VHH:

 
 
 
 

Thực tập Khoa KT-TM:

 
Danh mục sản phẩm thực tập (internship portfolio)
 

Thực tập Khoa KH-CN:

 
 

 

CỘNG ĐỒNG HOA SEN