Home » Đăng ký Dịch vụ hỗ trợ việc làm (online)
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm

THÔNG TIN SINH VIÊN/ INTERN INFORMATION

Mô tả nhu cầu việc làm

Upload CV và Xác nhận

Để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt nhất, vui lòng gửi cho chúng tôi bản CV cập nhật nhất của bạn (tốt nhất cả bản tiếng Anh và tiếng Việt)

(Yêu cầu: có thể upload nhiều file, chỉ chấp nhận định dạng Ảnh hoặc PDF, dung lượng không quá 5MB mỗi file)
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd pdf.
CỘNG ĐỒNG HOA SEN